KVKK DökümanlarıKVKK Başvuru Formu 1. GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("Kanun") İlgili Kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Bundan sonra "Veri Sahibi" olarak anılacaktır), Kanun'un 11'inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanun'un 13'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ GIDA VE ALKOLLÜ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'ne (Şirketimize) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede "yazılı" olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler İadeli Taahhütlü Mektup (Başvuru sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) KAŞ MEVKİ SELCEN KASABASI ÇAL/DENİZLİ Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" Yazılacaktır. İşbu başvuru formumun 2'inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4'üncü bölümünde belirtilmektedir. Yukarıda belirtilen kanallar Kanun'un 13'üncü maddesinin 1'inci fıkrası gereğince "yazılı" başvuru kanallarıdır. Kurul'un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13'üncü maddesinin 2'inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren "en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde" yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre ilgili Kanun'un 13'üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Şirketimizin işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Şirketimize sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgelerin Şirketimize gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 2. BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili "Başvuru Sahibi"ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuz sonuçlarının güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir. Adı-Soyadı : Müşteri İş Ortağı Ziyaretçi Diğer T.C. Kimlik Numarası : Şirketimizle Olan İlişkiniz : Adres : Cep Telefonu : Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi Mi? : Evet Hayır 3. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11) Aşağıda Kanun'un 11inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanun'un 13'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir. Talep No Talep Konusu Kanuni Dayanak Seçiminiz (İlgili bölümü işaretleyiniz) 1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (a) 2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b) 3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c) 4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç) 5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d) 6 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; Talebiniz Seçiminiz ((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz) Silinmesini talep ediyorum Anonim Hale Getirilmesini Talep Ediyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e) 7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f) 8 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; Talebiniz Seçiminiz ((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz) Silinmesini talep ediyorum Anonim Hale Getirilmesini Talep Ediyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f) 9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g) 10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h) 4. TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER Kanun'un 11'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimiz tarafından Kanunun 13'üncü maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir. Talep No Talep Konusu İşbu Formun İkinci Bölümünde Belirtilenler Dışında Sağlanması Talep Edilen Ek Bilgi İşbu Formun İkinci Bölümünde Belirtilenler Dışında Sağlanması Talep Edilen Ek Belge 1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum Yok Yok 2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum Yok Yok 3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum Yok Yok 4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum Yok Yok 5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz: Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.) 6 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; Talebiniz Seçiminiz ((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz) Silinmesini talep ediyorum Anonim Hale Getirilmesini Talep Ediyorum İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz: Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler. 7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini işitiyorum Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel veriniz Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi) 8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; Talebiniz Seçiminiz ((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz) Silinmesini talep ediyorum Anonim Hale Getirilmesini Talep Ediyorum İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz: Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler. 9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin. Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler. 10 Kişisel verilerimin Kanun'a aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. Kanun'a aykırılığa konu olan hususu belirtiniz. Yandaki kolonda belirtmiş olduğunuz mahkeme kararı veya Kurul kararının örneklerini; bunların sizlerle olan ilişkisi ve uğradığınız zararın tutarını gösteren her türlü belgeyi başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. 5. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 13 (1)- (3)) Talep hakkındaki açıklamalarınız: İşbu başvuru formunda belirttiğim bilgi, belge ve talepler doğrultusunda veri sorumlusuna yapmış olduğum başvurumun Kanun ve Başvuru Tebliği hükümleri uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Bu kapsamda, işbu başvuru ile tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek amacıyla kişisel verilerimi işleyebileceğini, ilave bilgi ve/veya belge talep edilebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı-Soyadı : Başvuru Tarihi : İmza :

 • KVKK Politikası ve Gizlilik Bildirimi
 • Saklama ve İmha Politikası
 • Gizlilik Sözleşmesi
 • Özel Nitelikli Veri İşleme Politikası
 • Çerez Politikası ve Aydınlatma
 • KVKK E-Posta İmza Metni
 • KVKK Başvuru Formu


 • E-Mail: [email protected]

  All Rights Reserved. © 2018   |   KVKK Dökümanları  Mega Tasarım