KVKK DökümanlarıKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLDİRİMİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ ("Şirket" olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi ("Bildirim") ile kişisel verilerin, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu "(Kanun") ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumluluğunu hedefliyoruz. Edindiğimiz kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi için müşterilerimizin verilerini yalnızca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla asgari seviyede paylaşıyor ve yürürlükteki mevzuatla uyumlu olarak güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Çalışanlarımızın ve Hissedarlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin yürütülen faaliyetler ise, bu Politika'daki esaslara paralel olarak kaleme alınan EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ Hissedarları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir. Veri güvenliği, şeffaflık ve kişilerin kendi kişisel verileri üzerindeki kontrol hakkı, bizim için Kanun ile uyumluluk bakımından en önemli temelleri oluşturuyor. Bu bağlamda, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgileri size işbu Bildirim ile sunuyoruz. Kişisel verilerin korunması çerçevesindeki uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Bildirimde değişiklikler yapma hakkını saklı tutuyoruz. Bununla birlikte, Bildirim'de esaslı değişiklikler yapılması halinde veri sahiplerini uygun kanallar aracılığıyla haberdar edeceğiz. TANIMLAR Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi Çalışan: Şirket personeli Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar Hizmet Sağlayıcı: Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. Örneğin; müşteriler ve çalışan adayları Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter KVK Kurulu: Kişisel Verilere Koruma Kurulu KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re'sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten gerçek veya tüzel kişi Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik İLGİLİ KİŞİLER A) Çalışanlar VERİ KATEGORİLERİ 1- Kimlik Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler: Ad - Soyad, T.C. Kimlik No, Cinsiyet, Medeni Hali, Uyruk Bilgisi, Seri No, Cilt No, İmza, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne-Baba Adı, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad ve Soyad Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları: " Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi " Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi " Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi " Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi " Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi " Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi " Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi " Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi " Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi " İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması " İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi " İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi " Talep / Şikayetlerin Takibi " Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini " Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi " Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen; " Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen öz geçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır. 2- İletişim Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler: İletişim Adresi, Cep Telefonu Numarası Kişisel Veri İşleme Amaçları: " Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi " Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi " Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi " Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi " Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi " Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi " Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi " Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi " Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi " İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması " İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi " İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi " Talep / Şikayetlerin Takibi " Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini " Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi " Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen; " Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır. 3- Özlük Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler: İzin Bilgisi, Öz Geçmiş Bilgileri Kişisel Veri İşleme Amaçları: " Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi " Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi " Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi " Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi " Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi " Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi " Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi " Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi " Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi " İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması " İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi " İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi " Talep / Şikayetlerin Takibi " Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini " Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi " Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirtilen; " Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve " Özgeçmişte bulunan referans bilgileri için Açık Rıza hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır. 4- Mesleki Deneyim Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler: Diploma Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları: " Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi " Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi " Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi " Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi " Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi " Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi " Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi " Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi " Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi " İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması " İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi " İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi " Talep / Şikayetlerin Takibi " Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini " Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi " Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen; " Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar (LinkedIn vb.) ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır. 5- Sağlık Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler: Sağlık Raporu (Engellilik Durumu, Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri, Sigara Kullanım Bilgisi, Psikoteknik Sürücü Belgesi) Kişisel Veri İşleme Amaçları: " Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi " Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi " Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi " Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi " Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi " Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi " Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi " Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi " Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi " İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması " İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi " İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi " Talep / Şikayetlerin Takibi " Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini " Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi " Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 6'ncı maddesinde belirtilen; " Açık rıza alınması " Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, " Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır. 6- Ceza Mahkumiyet Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler: Adli Sicil Kaydı Bilgisi, Sabıka Durum Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları: " Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi " Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi " Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi " Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi " Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi " Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi " Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi " Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi " Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi " İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması " İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi " İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi " Talep / Şikayetlerin Takibi " Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini " Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi " Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 6'ncı maddesinde belirtilen; " Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, " Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimize e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler, iş başvuru formları ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar ve sizin beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır. 7- Finans Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler: Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri Kişisel Veri İşleme Amaçları: " Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi " Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi " Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi " Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi " Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi " Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi " Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi " Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi " Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi " İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması " İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi " İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi " Talep / Şikayetlerin Takibi " Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini " Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi " Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen; " Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, " Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, taahhütler e-postalar ve internet sitesi içerisindeki talepler ve mesajlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 8- Hukuki İşlem Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler: Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler Kişisel Veri İşleme Amaçları: " Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi " Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi " Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi " Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi " Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi " Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi " Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi " Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi " Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi " İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması " İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi " İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi " Talep / Şikayetlerin Takibi " Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini " Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi " Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen; " Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, " Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 9- Görsel ve İşitsel Kayıtlar İşlenen Kişisel Veriler: Fotoğraf Kişisel Veri İşleme Amaçları: " Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi " Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi " Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi " Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi " Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi " Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi " Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi " Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi " Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi " İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması " İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi " İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi " İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi " Talep / Şikayetlerin Takibi " Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini " Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi " Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen; " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır. 10- Müşteri İşlem Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler: Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri Kişisel Veri İşleme Amaçları: " Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi " İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi " Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi " Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi " Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi " Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi " Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi " Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi " Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi " Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi " Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi " Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi " Talep / Şikayetlerin Takibi " Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen; " Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, " Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, " Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı/elektronik formlar, müşteri evrakları, sözleşmeler, sipariş kayıtları, e-postalar, internet sitesi içerisindeki talepler, sözlü yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır. 11- İşlem Güvenliği Bilgileri İşlenen Kişisel Veriler: IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kişisel Veri İşleme Amaçları: " Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi " Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi " İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi " Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi " Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini " Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi " Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi " Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi " Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi " Talep / Şikayetlerin Takibi Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5'inci maddesinde belirtilen; " Kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, " Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI Şirketimiz kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu Politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK'da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülüklerle ilgili zaman aşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler periyodik olarak "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Politikamız"a göre silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ " Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek " Doğruluk ve güncellik " Belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek " Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak " İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimizle ilgili temel ilkelerimizdir. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI Kanun'un 11. maddesine göre veri sahipleri, veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir. 1. Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 2. Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 6. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 7. Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI Kanun'da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun'da öngörülen şekilde en kısa sürede ve en fazla otuz gün içerisinde cevap veririz. Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır. Başvurularınız kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilir. Başvuruda bulunan kişinin veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, veri sahibine başvurusuyla ilgili sorular yöneltebiliriz. Başvuru Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu'nu kullanarak; " Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü posta yoluyla AKÇEŞME MAH. 2056 SOK. NO: 11 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ adresine ileterek, " Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad - soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. VERİ GÜVENLİĞİ Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri alıyoruz. Şirket içerisinde kişisel verilere erişimi birim/rol/uygulama bazında yetkiler çerçevesinde ve verinin niteliğine uygun olarak kontrollü bir süreç ile yürütüyoruz. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. Kanun'un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlıyoruz. Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun'a uyumunu temin ediyoruz. Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutuyoruz. Kişisel verilere dış kaynak kullanımı gibi sebeplerle Şirket dışından erişim olması halinde dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun'a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri alıyoruz. Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarımızı Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları alıyoruz. Kanun, mevzuat veya meşru menfaat gereği aktarım yaptığımız kişisel verilerinizin güvenliği için gizlilik taahhütnameleri düzenliyoruz. Kişisel veri içeren ortamların güvenliğini sağlıyoruz ve kişisel verileri mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. EZEL ŞARAPCILIK TARIM ÜRÜNLERİ AKÇEŞME MAH. 2056 SOK. NO: 11 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ GÖKPINAR V.D. - 123 101 7441

 • KVKK Politikası ve Gizlilik Bildirimi
 • Saklama ve İmha Politikası
 • Gizlilik Sözleşmesi
 • Özel Nitelikli Veri İşleme Politikası
 • Çerez Politikası ve Aydınlatma
 • KVKK E-Posta İmza Metni
 • KVKK Başvuru Formu


 • E-Mail: [email protected]

  All Rights Reserved. © 2018   |   KVKK Dökümanları  Mega Tasarım